Lasten ja nuorten arki

Vantaan ja Hämeenlinnan kaupungeissa tutkitaan, miten digitalisaatio ja uudenlaiset palveluyhdistelmät yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tukevat lasten ja nuorten elämää sekä mahdollistavat uudenlaisten oppimiskäytäntöjen kehittymisen. Hanke synnyttää avointa vuoropuhelua kuntien välille ja edistää kokeilukulttuuria.  Hanke tuottaa uudenlaisia vaikutusten arvioinnin kriteereitä ja mittareita kokeiluista
oppimisen tueksi.

Vantaan kaupungin kokeilun teema on ”Kohti uutta oppimista”, joka laajentaa oppimisen käsityksen kouluympäristöstä vapaa-ajan oppimista tukeviin ympäristöihin. Kokeilussa tarkastellaan sitä, miten uudenlaista oppimista voidaan tukea digitaalisten oppimisympäristöjen avulla. Hanke tutkii kokeilun vaikutuksia koululaisten ja opettajien työn tekemisen tapoihin sekä palvelutuotannon malleihin.

alakoulu5

Vantaan esi- ja perusopetuksessa on menossa mittava suomen- ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämishanke. Hankkeen keskeisenä tarkoituksena on oppivan yhteisön hengessä nostaa esille yhteisöllistä oppimista, jossa oppilas on aktiivinen osa oppimisen dialogia. Lue Helsingin Sanomien artikkeli guruoppilaista.

Hämeenlinnan kaupungissa tutkitaan, miten kunnan monialaiset palvelut saadaan kohtaamaan lasten ja nuorten arjessa ja miten uudet sähköiset ympäristöt tukevat kuntalaisten ja palvelujen vuorovaikutusta. Kokeilujen kehittämiseen ja levittämiseen otetaan mukaan kunnan monet toimijat. Kuntalaisten ja kolmannen sektorin rooli on tärkeä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa. Kunnan johto luo edellytykset kokeilujen vakiinnuttamiselle ja levittämiselle.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Liikelaitos Edupolin ja Väestöliiton Kotisisar Oy:n yhteistyönä toteutetaan kehittämishanke, jossa nuorten arkea tuetaan päivärytmiä tasapainottamalla. Tavoitteena on kehittää uusi palvelusovellus perustuen aikaisemmissa hankkeissa kehitettyyn perhetyön sekvenssimenetelmään. Menetelmässä ajelehtivaa arkea elävien perheiden arkea kehitettiin rytmittämällä arkitoimintoja perheen elämänvaiheen kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja perheen hyvinvointia parantavaksi. Kokeilussa kehitetään sekvenssimenetelmästä uutta sovellusta lasten ja nuorten arjen tukemiseksi. Yhteiskunnalliset hyödyt näkyvät nuorten kasvaneena työllistymisenä ja opiskelemaan pääsymäärinä.